PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định số: 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hanh Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 02/08/2020 [HyperLink19]
2 Thông tư số: 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 02/08/2020 [HyperLink19]
3 Thông tư số: 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 02/08/2020 [HyperLink19]
4 Luật số: 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. 01/08/2020 [HyperLink19]
5 Luật Viên chức số: 58/2010/QH12 01/08/2020 [HyperLink19]
6 Luật Cán bộ, Công chức số 22/20082008/QH12 01/08/2020 [HyperLink19]
7 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 01/08/2020 [HyperLink19]
8 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Đánh giá học sinh Tiểu học 01/08/2020 [HyperLink19]
9 Thông tư số: 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 01/08/2020 [HyperLink19]
10 công tác chuyên môn tháng 8/2017 25/08/2017 [HyperLink19]
11 Công tác chuyên môn tháng 1/2017 04/01/2017 [HyperLink19]
12 Công tác chuyên môn tháng 12/2016 04/01/2017 [HyperLink19]
13 Công tác chuyên môn tháng 11/2016 21/11/2016 [HyperLink19]
14 Công tác chuyên môn Tháng 10 05/10/2016 [HyperLink19]
15 Công tác chuyên môn tháng 9/2016 07/09/2016 [HyperLink19]
16 Công tác chuyên môn tháng 8/2016 07/09/2016 [HyperLink19]
17 Thời khoá biểu năm học 2016-2017(Bản cho giáo viên dạy chuyên) 07/09/2016 [HyperLink19]
18 Công tác chuyên môn tháng 5/2016 10/05/2016 [HyperLink19]
19 Công tác chuyên môn tháng 4/2016 01/04/2016 [HyperLink19]
20 Công tác chuyên môn tháng 3/2016 29/02/2016 [HyperLink19]
    
123